Ga naar de inhoud

compensatiegebied bij kliefdiep

Zoals al eerder op onze website en Facebookpagina te lezen viel (21 maart 2021) wordt het voormalig Suikerunieterrein ontwikkeld tot de woonwijk “De Suikerzijde”, het terrein van de voormalige suikerfabriek. Hierdoor verdwijnt er een stuk natuur van de voormalige vloeivelden. Dit stuk natuurgebied moet worden gecompenseerd voor verschillende dieren, met name de geoorde fuut en de meervleermuis, dit zijn beschermde diersoorten. Als op dit stuk grond gebouwd gaat worden, moeten deze diersoorten ergens anders worden ondergebracht. Het is noodzakelijk om dit vlakbij hun huidige verblijfplaats te doen. Daarnaast zijn er regels voor de grootte van dit gebied, dat hangt mede af van het aantal beschermde dieren per soort, die nu in het vloeiveldengebied verblijven. Er is een stuk compensatiegebied gevonden ten zuiden van de spoorlijn die door dit gebied loopt. Deze natuurcompensatie is niet voldoende en daardoor is het gebied ten zuiden van het Kliefdiep ook aangewezen als natuurcompensatiegebied. Volgens tegenstanders is dit echter een belangrijk weidevogelgebied, omdat er onder meer veel grutto’s, kieviten en tureluurs zitten.

Inmiddels hebben verschillende partijen wijkraad De Held benaderd, zowel voor- als tegenstanders van dit gebied. De wijkraad zelf neemt geen standpunt in en wil neutraal blijven, maar hoort de partijen aan om zo een volledig beeld te kunnen krijgen van de plannen.

De gemeente is voornemens een filmpje te maken om de wijkbewoners te informeren. Deze zal dan te zijner tijd gepresenteerd worden. Het Groninger Landschap heeft op hun website ook aandacht aan dit onderwerp besteed: https://www.groningerlandschap.nl/nieuws/breed-pleidooi-voor-behoud-vleermuizen-en-weidevogels/