Ga naar de inhoud

meebeslissen over onze wijk

De Wijkraad is op zoek naar enthousiaste en betrokken wijkbewoners die graag willen meedenken en meebeslissen over De Held. Te denken valt aan de jaarlijkse ‘Top 3’: waar gaan we dit geld aan besteden ter verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Ook organiseren we inspraakavonden/-middagen voor bewoners, blijven we op de hoogte van de gemeentelijke ontwikkelingen en volgen de laatste plannen op de voet. Er vindt een samenwerking plaats met omliggende wijken en ingebrachte ideeën van wijkbewoners worden serieus bekeken en afgewogen op haalbaarheid. Gemiddeld vergaderen we eens per 6 weken en verdelen daarbij een aantal taken. Lijkt het je leuk om mee te doen? Of eerst eens een aantal bijeenkomsten bijwonen om deze afweging te maken? Meld je dan aan via info@wijkdeheld.nl of via de knop ‘contact’.