Ga naar de inhoud

Update Beheerplan Roege Bos

Met het onderstaande bericht geeft de gemeente ons een update over de status van het nieuwe beheerplan voor het Roege Bos:

Beste heer, mevrouw,

Graag willen we u een update geven van het traject om tot een beheerplan voor Het Roege Bos te komen.

Zoals eerder gemeld hanteren we de volgende stappen om tot een beheerplan voor Het Roege Bos te komen:

  1. Wat hebben we?
  2. Wat willen we?
  3. Hoe bereiken we dat?
  4. Opstellen beheerplan

Stap 1 is afgerond, daarbij hebben we in het voorjaar van 2022 ook een tweetal rondwandelingen met omwonenden georganiseerd.

In stap 2 heeft de gemeente daarna keuzes gemaakt op basis van de wensen vanuit de bewoners en de gemeente, gecombineerd met de bestaande kaders en wet- en regelgeving. De gemaakte keuzes zijn op 19 oktober 2022 via email met u gedeeld.

In stap 3 hebben we een opzet voor de beheermaatregelen opgesteld en deze met omwonenden besproken tijdens een inloopbijeenkomst in december 2022. Er werd een toelichting gegeven op het voorgestelde beheer en onderhoud van de bomen en struiken en voorzieningen als paden en bankjes. Er kon meegedacht worden over waar nieuwe toevoegingen als bijvoorbeeld bloeiende bosranden, stinzeplanten, mogelijke fruitbomen en bankjes het beste een plek zouden kunnen krijgen. Ook hebben we van gedachten gewisseld over educatie over het bos. Deze input is binnen de gemeente besproken en waar mogelijk verwerkt in de beheermaatregelen.

Een terugkoppeling van de geleverde input is te lezen in de bijlage.

Inmiddels zijn we overgegaan naar stap 4, waarbij de tot nu toe verzamelde informatie en keuzes verwerkt worden in een beheerplan. Hierin wordt opgenomen wat waar aan onderhoud en beheer gaat gebeuren, en wanneer. Het beheerplan gaat vervolgens het politieke traject in voor goedkeuring. We verwachten u een samenvatting van het beheerplan in september/oktober toe te kunnen sturen. De uitvoering start in 2024.

Met vriendelijke groet,

namens gemeente Groningen,

Teatske van Dalen I Heldergroen advies